Budżet na 2020 rok w Jaworznie został zatwierdzony. Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

KJ
Budżet na 2020 rok w Jaworznie został zatwierdzony. Na co miasto przeznaczy pieniądze? Kacper Jurkiewicz
W Jaworznie zatwierdzono budżet na 2020 rok. Urząd Miejski podkreśla, że będzie to trudny rok dla Jaworzna. Na co gmina przeznaczy pieniądze w nadchodzącym roku?

Budżet na 2020 rok w Jaworznie zatwierdzony. Miasto czeka sporo wydatków

Podczas sesji rady miasta uchwalono budżet na 2020 rok dla Jaworzna. Urząd Miejski w Jaworznie podzielił się najważniejszymi informacjami.

Dochody budżetowe

Wpływy do budżetu na kolejny rok w Jaworznie mają wynieść 620 mln i 800 tys. zł. Dochody bieżące mają wynieść 568 mln 924 tys. 116 zł, a majątkowe 51 mln 875 tys. 884 zł. Dochody własne gminy zaplanowano na ponad 170 mln zł, dotacje celowe z budżetu państwa mają wynieść 133 mln zł, a subwencje ogólne z budżetu państwa ponad 105 mln zł.

- Mimo, że planowany budżet przekracza 620 milionów złotych, faktycznie jest dużo trudniejszy niż ten na rok 2019. 80 milionów zł, które mocno winduje dochody gminy zasilają w całości środki na wypłaty 500 + i 300 +, które to jako miasto tylko redystrybuujemy do rodzin objętych programami - wyjaśnia Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Udziały miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosą ponad 145 mln zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem m.in. środków europejskich wyniosą ponad 41 mln zł. Udziały we wpływach z podatku CIT wyniosą 13 mln. Natomiast dochody własne powiatu wyniosą niemal 10 mln.

Warto podkreślić, że w 2020 roku do budżetu miasta nie wpłyną pieniądze z podatku za wybudowanie nowego bloku energetycznego. Spółka Tauron Nowe Jaworzno ogłosiła, że uruchomienie bloku nastąpi dopiero w 2020 roku. Naliczenie podatku od tej nieruchomości będzie możliwe dopiero na 2021 rok.

- Niestety udziały gminy w podatku PIT będą nieco niższe, niż te planowane na rok 2019, a konieczne do pokrycia wydatki rosną w zastraszającym tempie. Dramatycznie wysoko i mocno rosną koszty usług i wykonawstwa zewnętrznego. Niemal każdy przetarg kończy się oczekiwaniem znacznie większych pieniędzy, niż gmina może na nie przeznaczyć - podkreśla prezydent Silbert.

Jakie czekają nas wydatki?

Jaworzno będzie musiało wydać ponad 605,5 miliona złotych. To niemal 24 mln zł więcej niż w 2019 roku. Jak podaje Urząd Miejski wpływ na to ma m.in. wzrost wydatków bieżących, rosnące koszty usług czy wysokie ceny przetargowe.

Najważniejsze koszty, jakie gmina poniesie w 2020 roku to wydatki na obsługę i zadania jednostek budżetowych, wynagrodzenia i utrzymanie oświaty za ponad 358 mln zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane za ponad 211 mln zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - ponad 147 mln zł).

Ważne są dotacje na bieżące zadania oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Obsługa długu publicznego wyniesie 5,1 mln zł, na wydatki związane z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych przewidziano niemal 4 mln zł.

- Zupełnie dramatycznie rosną za to wydatki na oświatę. Te będą wynosić już ponad jedną trzecią całości środków budżetowych, a w projekcie budżetu nie ma jeszcze ujętych, podobno zaplanowanych przez rząd, podwyżek dla nauczycieli w roku 2020. Niestety subwencja oświatowa (ekstra pieniądze od rządu) w coraz mniejszym stopniu pokrywa ponoszone wydatki - zaznacza prezydent Paweł Silbert.

Samorząd będzie musiał także podwyższyć płace minimalne. Urząd Miejski podkreśla, że płaca całkiem sporej grupy ludzi pracujących w miejskich jednostkach jest na poziomie bliskim płacy minimalnej.

- Mimo tej trudnej sytuacji miasto stawia na rozwój, widząc różne obszary do zagospodarowania. Zmieniane jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dzięki któremu uwolnione zostaną nowe tereny pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe - zaznacza prezydent Paweł Silbert. - Prowadzone są również intensywne działania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków ze sprzedaży terenów gminnych. Samorząd liczy także, że zaprocentuje współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w pozyskiwaniu nowych inwestorów.

Urząd Miejski w Jaworznie podkreśla, że miasto czeka trudny rok.

- Ważnym elementem budżetu są wyższe wpływy z tytułu podatków od nieruchomości i środków transportowych, które i tak nie rekompensują wzrostu kosztów z tytułu realizowanych przez miasto zadań. Czeka nas więc trudny rok, jednak urzędnicy zapewniają, że będą robić wszystko, aby zrealizować zaplanowane na 2020 r. zamierzenia - czytamy w informacji.

Pieniądze na zdrowie, dzieci i żłobki

W budżecie na 2020 rok znalazły się pieniądze na sfinansowanie programów kompleksowej terapii, opieki i pielęgnacji dzieci niepełnosprawnych; opieki geriatrycznej oraz szczepień profilaktycznych. Prezydent na ten cel przeznaczy 1,22 mln zł. Szpital również otrzyma wsparcie, tak jak w ubiegłych latach.

Dwa lata temu prezydent Paweł Silbert zdecydował o dopłatach do niepublicznych żłobków i klubików dziecięcych. Na każde dziecko rodzice mogą otrzymać 300 zł wsparcia. Miejski żłobek na Podwalu, powstający publiczny żłobek dla kolejnych kilkudziesięciu dzieci na Podłężu oraz dopłaty do niepublicznych miejsc opieki nad maluchami zyskują finansowanie w nowym budżecie na 2020 rok.

Roczne koszty utrzymania żłobka dla 30 dzieci to 1,3 mln zł. Finansowane będą również inne działania objęte programem "Jaworzno Wspiera Rodziny".

- Po niemal półtora roku działania żłobka mogę potwierdzić, że współpraca z miastem jest na świetnym poziomie. Mamy bardzo dobre wyposażenie i możliwości finansowe takie, że mogłam sobie pozwolić na zaopatrzenie żłobka nie tylko w zwykłe, ale też specjalistyczne zabawki np. służące do ćwiczeń motoryki małej i dużej. Mamy bardzo dużo pomocy dydaktycznych, a dzieci u nas są pod bardzo dobrą opieką - mówi Elżbieta Orzechowska-Filipczyk, dyrektor Żłobka Miejskiego. - Co ważne, z jakąkolwiek prośbą zwróciłam się do Pani Prezydent, nigdy nie otrzymałam negatywnej odpowiedzi. Mogę powiedzieć, że jako dyrektor, mam poczucie, że jesteśmy dla miasta ważni.

Od września 2020 roku do użytku oddane zostanie zupełnie nowe Przedszkole Miejskie Nr 24 na osiedlu Łubowiec. Obiekt został przygotowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (szczególnie autyzm i zespół Aspergera). Powstaje tutaj m.in. nowa konstrukcja, wymieniony zostanie system ogrzewania i wentylacji, będzie sala do rehabilitacji oraz zostanie zakupiony specjalny sprzęt.

Wartość prac to ok. 10 mln zł, z czego środki z Unii Europejskiej stanowią ponad 1,5 mln zł. Miasto chce zwiększyć kwotę dofinansowania.

Powstanie nowy klub seniora

W mieście nadal prowadzony będzie program Jaworzno Przyjazne Seniorom. W Wieżowcu Słoneczna otwarty zostanie drugi klub seniora. Pozyskano na niego dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 150 tys. zł. Dalsze finansowanie zapewniony ma również pierwszy Klub Seniora przy ul. Matejki.

- Jako Rada Seniorów mamy ciągły kontakt z władzami miasta, czujemy że nasze ewentualne uwagi są zawsze uważnie wysłuchane. Klub seniora, który został otwarty na Osiedlu Tadeusza Kościuszki cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem seniorów. Czekamy już z niecierpliwością na nowy, który powstaje w pawilonie JTBS Słoneczna - mówi Zofia Orzechowska, przewodnicząca jaworznickiej Rady Seniorów. - Cieszą nas też świetnie przygotowane imprezy, jak Tydzień Seniora. Bardzo spodobała się również możliwość pozyskania darmowych biletów wstępu na basen czy uczestniczenia w zajęciach gimnastycznych. Wyraźnie widać, że seniorzy są tymi inicjatywami zainteresowani, ale widać też przede wszystkim, że miasto interesuje się seniorami, a oferta dla nas jest bogata i ciekawa. W Jaworznie seniorzy są niesłychanie aktywni, a miasto bardzo dba o to, by było to dobre miejsce dla osób starszych - dodaje.

Miasto dba o środowisko i zwierzęta

Jaworznianie będą mogli skorzystać z dotacji do 3 tys. zł na wymianę źródeł ciepła. Miasto na ograniczenie niskiej emisji przeznaczy 750 tys. zł. W Urzędzie Miejskim nadal będzie pracował punkt konsultacyjny programu „"Czyste Powietrze". Mieszkańcy miasta będą mogli nadal korzystać z dopłat i usługi podłączenia do kanalizacji, na przyszło rok gmina chce przeznaczyć na to 400 tys. zł.

Mieszkańcy będą mogli skorzystać również z dopłaty do usuwania azbestu, w 2020 roku kwota wyniesie 210 tys. zł. Na działania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (np. czipowanie) mają zostać przeznaczone 123 tys. zł.

Dofinansowanie dla klubów sportowych

Aż 950 tys. zł zostanie przekazane dla jaworznickich klubów sportowych. Dzięki temu dzieci i młodzież wyjeżdża na różne treningi, turnieje czy otrzymuje nowy sprzęt. Pieniądze są również potrzebne do remontów obiektów, na których ćwiczą

- O współpracy z miastem mogę mówić zarówno z perspektywy pracy w poprzednim klubie Akademia 2012 jak i w obecnym - Victoria 1918 Jaworzno. Jesteśmy zadowoleni z poziomu dofinansowania. Co istotne, poza dotacją z miasta staramy się pozyskać środki z różnych innych źródeł, m.in. z Ministerstwa Sportu i Turystyki i pozostałych dotacji zewnętrznych. Staramy się też nawiązywać współpracę z przedsiębiorcami. Uważamy współpracę z miastem za dobrą i ciągle pracujemy nad tym, żeby sport w naszym mieście rozwijał się we właściwym kierunku - zaznacza Nikodem Motyka, prezes zarządu stowarzyszenia Victoria 1918 Jaworzno.

Działalność organizacji pozarządowych

Ponad 2 mln zł ma trafić do jaworznickich stowarzyszeń, instytucji czy fundacji, które działają w sprawie zdrowia i pomocy społecznej. W ostatnim kwartale 2019 roku miasto ogłosiło pierwsze konkursy na zadania do realizacji. Najwięcej pieniędzy trafi do instytucji czy schronisk zajmujących się opieką nad seniorami, niepełnosprawnymi, potrzebującymi.

Ponadto 610 tys. zł zostało przeznaczonych na szeroko rozumiane przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. ZLO i gmina będzie realizować także program profilaktyczny dotyczący zdrowia psychicznego dzieci.

- Mam duże doświadczenie pracy w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Byłem jej członkiem w poprzedniej kadencji, a w tej pełnię funkcję przewodniczącego. Mogę z całą pewnością, z tej perspektywy powiedzieć, że mamy zawsze bardzo duże wsparcie ze strony Urzędu Miasta. Rada pełni funkcję konsultacyjną i opiniotwórczą, inicjuje również współpracę między organizacjami pozarządowymi w mieście. Czujemy, że przedstawiciele władz miasta wsłuchują się w nasz głos - zapewnia Łukasz Michael, który od wielu lat działa na rzecz osób starszych i potrzebujących w naszym mieście. - To natomiast, że miasto wymiernie wspiera organizacje pozarządowe widać na przykładzie Stowarzyszenia Nasza Przystań, w którym działam. Prowadzimy dwa domy: Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Dom Dziennego Pobytu Senior Plus 60 i jesteśmy ośrodkami wsparcia finansowanymi z budżetu Gminy Miasta Jaworzna. To dzięki temu finansowaniu możemy już od wielu lat aktywnie działać na rzecz jaworznickich seniorów i osób potrzebujących - podkreśla.

Rozwijanie największych inwestycji

W mieście cały czas trwają pracę nad modernizacją Sosiny. Remont rozpoczął się w 2018 roku, a w 2021 roku wielki remont ma zostać zakończony. Za ponad 6 mln zł zmieni się także Park Podłęże, w którym trwają prace budowlane.

Trwa także remont Hali Widowisko-Sportowej w centrum miasta. Wkrótce w środku wyremontowany zostanie m.in. hol i toalety. Obiekt ma zostać oddany do użytku w 2020 roku. Obecnie trwają prace nad remontem otoczenia hali.

Nie możemy zapomnieć o wielkim remoncie ulicy 11 Listopada, na które miasto otrzymało pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych. Powstanie tutaj rondo holenderskie, a z drogi będziemy mogli zjechać na obwodnice.

Miasto nadal będzie prowadzić programy poprawiające bezpieczeństwo. Dodatkowe patrole policji mają być sfinansowane w kwocie 200 tys. zł. W mieście wymienione zostaną kolejne wozy strażackie.

Najnowsze informacje dot. koronawirusa

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3