Wojsko wyprzedaje sprzęt - PRZETARG luty 2020. Ceny od 250 zł [ZDJĘCIA ofert]

Stefan Kowlaski
Sprawdź poszczególne oferty. Kliknij w kolejne zdjęcie >>>
To był już kolejny przetarg Agencji Mienia Wojskowego. Wśród oferowanego sprzętu wojskowego były m.in. samochody, sprzęty informatyczne, ubrania czy mat. biurowe. To tylko niektóre z towarów, jakie można było znaleźć na przetargach AMW. Najbliższy przetarg odbył się 11 lutego w Zielonej Górze. Sprawdźcie ofertę i ZDJĘCIA.

Wojsko wyprzedaje sprzęt [PRZETARG luty 2020]. Ceny zaczynają się od 250 zł [ZDJĘCIA]

Najnowszy przetarg AMW już 11 lutego. Organizuje go Agencja Mienia Wojskowego w Lublinie. W ofercie znalazło się wyjątkowo dużo sprzętu. To gratka nie tylko dla fanów militariów.

Kliknij powyżej i zobacz zdjęcia

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104.

 2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 06 i 10.02.2020 r. w godz. 9.00-14.00 oraz w dniu przetargu w godz. 8.00-10.00 w następujących miejscach:
  • poz. 1÷4 Skład Nowogród Bobrzański, tel. 261681121, • poz. 5÷10 Skład Nowogród Bobrzański, tel. 261681175, • poz. 11÷13 Skład Nowogród Bobrzański, tel. 261681218, • poz. 14÷17 Skład Nowogród Bobrzański, tel. 261681194, • poz. 18 Skład Nowogród Bobrzański, tel. 261681256, • poz. 19 Skład Nowogród Bobrzański, tel. 261681151, • poz. 20, 21 Skład Nowogród Bobrzański, tel. 261681242, • poz. 22÷25 Skład Nowogród Bobrzański, tel. 261681215, • poz. 26 Skład Potok, tel. 261684195, • poz. 27 WOG Krosno Odrzańskie, tel. 690114767, • poz. 28 WOG Krosno Odrzańskie, tel. 261672458, • poz. 29 GZ Czerwieńsk, tel. 261672458, • poz. 30 GZ Czerwieńsk, tel. 261671823, • poz. 31 GZ Sulechów, tel. 788340950, • poz. 32, 33 GZ Zielona Góra, tel. 261648365, • poz. 34, 35 GZ Radnica, tel. 261672416, • poz. 36 SOI Wędrzyn, tel. 261676467, • poz. 37 WOG Wędrzyn, tel. 261676264, • poz. 38 WOG Świętoszów (magazyn Pstrąże), tel. 261686147, • poz. 39 SOI Głogów, tel. 261678406, • poz. 40÷63 SPS Głogów, tel. 690114828, • poz. 64 Skład Wędrzyn, tel. 261676551, • poz. 65÷71 Skład Wędrzyn, tel. 261676584, • poz. 72, 73 SOI Dobre n/Kwisą, tel. 261687170, • poz. 74 SOI Żagań, tel. 609489090, • poz. 75 SOI Wędrzyn, tel. 261676177, • poz. 76 SOI Międzyrzecz, tel. 261674588, • poz. 77÷88 jednostki i instytucje wojskowe zlokalizowane w województwie lubuskim i dolnośląskim wg szczegółowego wykazu odpadów i miejsc ich magazynowania, dostępnego na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego, www.amw.com.pl, w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi” oraz u organizatora przetargu.

 1. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 27.03.2020 r., natomiast odpadów z poz. 77÷88 w terminie do dnia 04.03.2020 r.

Wojsko wyprzedaje sprzęt - PRZETARG luty 2020. Ceny od 250 z...

 1. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1÷12, 14, 20, 21, 26, 28÷30, 37, 38, 64 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 13, 15, 46÷50, 54, 60 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych. Wysokość wadium dla pozycji przetargowych stanowiących odpady wynosi: • poz. 77 – 127,00 zł, • poz. 78 – 25,00 zł, • poz. 79 – 67,00 zł, • poz. 80 – 11,00 zł, • poz. 81 – 2,00 zł, • poz. 82 – 7,00 zł, • poz. 83 – 8,00 zł, • poz. 84 – 328,00 zł; • poz. 85 – 2.905,00 zł; • poz. 86 – 409,00 zł, • poz. 87 – 1.877,00 zł, • poz. 88 – 277,00 zł.
  Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra, nr konta 51 1130 1176 0000 0060 0720 0028, podając w tytule przelewu numer przetargu (1/2020/OZ-DG) i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

 1. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

 2. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:

  oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,

  oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

 4. Do przetargu na poz. 77÷88 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:

  zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot przetargu,

  zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwianie) odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych,

  zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych,

  w przypadku poz. 83, 86 zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie zbierania, przetwarzania albo recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  Dokumenty te należy dołączyć do oferty w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
  Dodatkowo, podmioty posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, zobowiązane są dołączyć do oferty oświadczenie, iż we wniosku do tego rejestru, ujęte były rodzaje odpadów, nabyciem których są zainteresowane. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.
  Nabywca zobowiązany będzie również do:

  podpisania umowy sprzedaży,

  potwierdzenie odbioru odpadów w „Karcie przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

  przesłania „Karty przekazania odpadów” potwierdzających odbiór odpadów niebezpiecznych w terminie i w sposób wskazany w umowie sprzedaży.

 1. Na pozycje 80÷82 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami zamierzające wykorzystać odpady na własne potrzeby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93), bez konieczności spełnienia warunków przewidzianych dla podmiotów gospodarczych, o których mowa w pkt. 9. Jednocześnie nabywca odpadów zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia odbioru odpadów na własne potrzeby. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.

 2. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

 1. Ofertę należy złożyć w kancelarii OR AMW w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do dnia 11.02.2020 r. do godziny 10.30.

 2. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:

  nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta,

  nazwę i adres organizatora przetargu,

  dopisek: „Przetarg nr 1/2020/OZ-DG – nie otwierać przed 11.02.2020 r. do godziny 11.00”.

 3. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:

  dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe,

  oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty,

  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi,

  wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty,

  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia – jeżeli są wymagane).

 1. Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału w Zielonej Górze od dnia 27.01.2020 r. do dnia 10.02.2020 r., w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w dniu przetargu w godz. od 7.30 do 10.00, pok. nr 211 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”.

 2. Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

 3. Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.
  Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
  Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.
  Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.
  Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
  Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

 1. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

 2. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

 3. Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.
  Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.
  Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

 1. Do zakupionego sprzętu (artykułów/odpadów) zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).

 2. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

 3. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Zielonej Górze oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

 4. Szczegółowe informacje: e-mail: j.bialoskorski@amw.com.pl, faks 684119612 oraz tel. 684119666, 684119667, 684119668 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Czytaj także

Spadły ceny paliw z powodu epidemii koronawirusa

Wideo

Materiał oryginalny: Wojsko wyprzedaje sprzęt - PRZETARG luty 2020. Ceny od 250 zł [ZDJĘCIA ofert] - Katowice Nasze Miasto

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3